แนวคิด การพัฒนาความรับผิดชอบ โดยเน้น ที่ พฤติกรรม ความรู้สึก ปัญญา สำหรับ เยาวชน

แนวคิด การพัฒนาความรับผิดชอบ โดยเน้น ที่ พฤติกรรม ความรู้สึก ปัญญา สำหรับ เยาวชน

การพัฒนาความรับผิดชอบให้กับเยาวชน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แนวคิดที่เน้น พฤติกรรม ความรู้สึก และปัญญา

พฤติกรรม

 • การฝึกฝน: มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับวัย เริ่มต้นจากงานง่ายๆ และค่อยๆ เพิ่มระดับความยาก ให้โอกาสเยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 • การเป็นแบบอย่าง: ผู้ใหญ่ควรแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • การให้รางวัล: เมื่อเยาวชนปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้สำเร็จ ควรให้คำชม คำเชยชม หรือรางวัล เพื่อเป็นการเสริมแรงจูงใจ
 • การตักเตือน: เมื่อเยาวชนละเลยหรือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้ใหญ่ควรตักเตือน อธิบายผลเสีย และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

ความรู้สึก

 • การปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจ: สอนให้เยาวชนเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และรับรู้ถึงผลกระทบของการกระทำต่อผู้อื่น
 • การพัฒนาทักษะการคิด: ฝึกให้เยาวชนคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ
 • การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร: สอนให้เยาวชนสื่อสารความคิด ความรู้สึก และความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการอารมณ์: ฝึกให้เยาวชนรู้จักควบคุมอารมณ์ จัดการกับความเครียด และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ปัญญา

 • การให้ความรู้: สอนให้เยาวชนเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบ
 • การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์: ฝึกให้เยาวชนคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจ
 • การปลูกฝังจริยธรรม: สอนให้เยาวชนเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
 • การส่งเสริมการมีส่วนร่วม: กระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ

 • งานบ้าน: มอบหมายงานบ้านให้เยาวชนช่วยเหลือ เช่น เก็บกวาดบ้าน ล้างจาน รดน้ำต้นไม้
 • การดูแลสัตว์เลี้ยง: สอนให้เยาวชนดูแลสัตว์เลี้ยง ให้อาหาร พาไปเดินเล่น ทำความสะอาด
 • การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร: ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม
 • การออมเงิน: สอนให้เยาวชนรู้จักออมเงิน วางแผนการใช้จ่าย และรับผิดชอบต่อเงินของตนเอง

การพัฒนาความรับผิดชอบ เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ควรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีคุณภาพ

About The Author

You Might Be Interested In

ข้ามไปยังทูลบาร์