ี่

จดหมายสมัครงาน & Resume
การสมัครงานทางจดหมาย ให้คุณใช้กระดาษสีขาวธรรมดาไม่มีเส้นบรรทัด ลวดลาย สัญลักษณ์ หรือโลโก้ใดๆ ขนาดมาตรฐานคือ A4 (8.5 x 11 นิ้ว) เช่นเดียวกับ ซอง ให้ใช้ซองสีขาว ขนาด 9 x 14 นิ้ว ไม่มีลาย ไม่มีเครื่องหมายและที่อยู่ของบริษัทใดๆ หมึกที่ใช้พิมพ์ให้ใช้สีดำหรือน้ำเงิน (ในกรณีที่หาหมึกดำไม่ได้จริงๆ) มีบาง กรณีที่ ทางบริษัทระบุให้ใช้เขียนด้วยลายมือ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ให้ระมัดระวัง เป็นพิเศษ หากลายมือไม่สวยจริงๆ ขอแนะนำให้ซ้อมฝึกคัดลายมือสัก 2-3 วัน โดยใช้ ปากกาหมึก ซึม ตัวหนังสือจะได้หวัดน้อยลง สำนวนภาษาที่ใช้ใน การเขียนขึ้นอยู่กับว่าคุณสมัครงานประเภทใด แต่โดยมากมักจะเป็นภาษาเขียน ข้อความที่ใช้ต้อง กระชับระบุชัดเจน ว่าต้องการสมัครในตำแหน่งใด ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า ในขั้นนี้ไม่ควรพูดถึงเงินเดือน ยกเว้นว่าบริษัทที่สมัครจะให้ระบุมาด้วย

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน ภาษาไทย

นางสาว นัยนา เนตรงาม
86/4 เพชรเกษม ซอย 10
กทม. 10240
วันที่ 15 ตุลาคม 2543

เรื่อง    ขอสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จักการสินค้า
เรียน    ท่านผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สิ่งที่แนบมาด้วย......1. ใบรับรองการศึกษา
สิ่งที่แนบมาด้วย......2. เอกสารประวัติย่อ
สิ่งที่แนบมาด้วย......3. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ

                      ดิฉันได้ทราบจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม 2543 ว่าทางบริษัท ซุปเปอร์กู๊ด โปรดักซ์ เปิดรับ สมัคร พนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสินค้า จำนวน 2 ตำแหน่ง ดิฉันมีความยินดีมากถ้าท่านจะกรุณาพิจารณาเลือก ดิฉัน ไว้สำหรับ ตำแหน่งนี้ ประสบการณ์   และประวัติการศึกษาของดิฉัน ที่ท่านอาจนำมาพิจารณาร่วมในการตัดสินใจมีดังนี้คือ สำเร็จ การศึกษาขั้นปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2541 คะแนนเฉลี่ย 3.25 มีประสบการณ์ ทางด้านงานคลัง สินค้า ห้างเซ็นทรัล ตั้งแต่ปี 2541 จนถึง ปัจจุบัน มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน
                      หากท่านจะกรุณาให้ดิฉันได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของดิฉัน จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว นัยนา เนตรงาม)

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

86/4 Petkasem 10
Bangkok 10240
October 15,2000

Personnel Manager
Supper Goods Products Co.,Ltd.
165 Rama 4 Rd.
Klongtuey, Bangkok 10100

Dear sir,

   Your advertisement in Bangkok Post of October 12, 2000, for the position of Assistant Brand Manager has attracted my attention because I think that my qualifications will fulfil your requirements.
    I hold a Bachelor’s degree in Business Administration of Thammasat University. While studying at the University, I had a part-time job as a store clerk for Central Department store. My English and Thai typing speed are 40 words and 50 words an minute respectively.
    Dr. Kaeng Jaidee, Professor of Business Administration in Thammasat University, has permitted me to use his name as a reference. Enclosed you will find my detailed Resume, transcript, and two recent photographs.
    I shall be able to call for an interview at your convenience and shall be glad to give you any further information that you may require. If you wish to telephone me, my number is 256-5050

Yours faithfully

(Miss Naiyana Nateghram)Resume
สิ่งแรกที่แสดงถึงความเป็นตัวเราก็คือ รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย รวมไปถึงบุคลิกที่แสดงออกสิ่งต่อมาที่ทำให้ตัวเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือ เรซูเม่  แท้จริงเรซูเม่ คือการบอก เรื่องราวย่อๆ แต่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเราในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการทำงาน ฉะนั้นไม่ควรเขียนประวัติทั้งหมดของตัวเองลงไป เพราะนอกจาก จะไม่เป็น ประ โยชน์แล้วยังอาจทำให้บริษัทที่รับสมัครนั้นตัดสินใจไม่เรียกคุณเข้าสัมภาษณ์ เพราะเห็นถึงความไม่ชัดเจนในตัวคุณ ฉะนั้นการเขียนเรซูเม่ที่ดีมี ประสิทธิภาพ จึงเท่า กับ เป็นการสร้างความประทับใจในตัวคุณก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงของคุณเสียอีกสำหรับคุณที่เพิ่งจะเริ่ม สมัครงานครั้งแรก เราขอแนะนำ ให้คุณเขียนเรซูเม่แบบง่ายๆ เป็น ความจริง กระชับและชัดเจนโดยให้มีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

ประวัติการศึกษา เป็นอันดับแรกที่คุณจะต้องระบุลงไปโดยเรียงวุฒิการศึกษาจากสูงสุดไล่ลงไป บอกปีที่จบและสาขาวิชาอย่างชัดเจน ประวัติการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไป ถึงโครงการต่างๆ ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งน่าจะเป็นประเภทงานชั่วคราว การฝึกหัดงานกับบริษัทต่างๆ ในขณะเรียนอยู่ แต่ถ้างานที่ ฝึกหัดนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร ก็ไม่ควรเขียนลงไปมากนัก รางวัลต่างๆ เช่น รางวัลนักศึกษาดีเด่น, รางวัลจากการแข่งขันในนามตัวแทนมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ตัวอย่างเรซูเม่ ภาษาไทย

ชื่อผู้สมัคร…………………………
ที่อยู่……………………………….
โทร………………………………..

จุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพ :
   ตำแหน่งประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่ต้องการทักษะที่จะติดต่อ และให้บริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อหน่วยงาน

ประสบการณ์ :
    ด้านมนุษยสัมพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของชมรมภาษาอังกฤษ ติดต่อประสานงานกับชมรมอื่นๆ ในการจัดนิทรรศ การของมหาวิทยาลัย มีผลงานที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี
    ทักษะการใช้คำพูด เคยเข้าร่วมชมรมฝึกพูดของมหาวิทยาลัย และเคยรับเชิญให้เป็นวิทยากรไปพูดให้รุ่นน้องฟังหลายครั้ง

เรื่องการเรียนในมหาวิทยาลัย
    พ.ศ. 2541 ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์, จากมหาวิทยาลัย…………………………. วิชาเอก รัฐศาสตร์, วิชาโท ภาษาอังกฤษ
    พ.ศ. 2537 ประกาศนียบัตร ม.6 แผนกศิลป์ภาษา, จากโรงเรียน…………………….ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5

ประวัติส่วนตัว :
    เกิดวันที่……….เดือน……………พ.ศ. ……….., สุขภาพสมบูรณ์, เพศ………….., สถานภาพทางการสมรส โสด, น้ำหนัก 60 กิโลกรัม, สูง 175 เซนติเมตร

ทักษะพิเศษ :
    พูด, เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้, พิมพ์ดีดได้ 50 คำต่อนาที, ขับรถยนต์ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, เล่นกีฬา เทนนิส

ผู้รับรอง : จะแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการ

 

ตัวอย่างเรซูเม่ ภาษาอังกฤษ

Name : Somkiat Narak
Address : 586 Ladproa 94, Bangkapi, Bangkok 10310
Telephone : 932-1453
Position applied for : Assistant Market Research Manager

Age : 21 Born : July 15, 1978
Height : 170 cm. Weight 58 Kg.
Status : Single

Education : 1994-1998 Bachelor Degree in business psychology at Chulalongkorn University,
                       1989-1994 Triam Udom Suksa School

Course in Psychology and Economics : Applied Psychology Measurement of Abilities Psycho physics Opinion Research Lab. General Psychology Social Psychology Industrial Psychology  Statistics for Psychology Principles of Market Research Psychological Principles in Advertising

Experience : Summer and Part-time : Employed as a survey taken be a well established  Marketing Research company.

References : Dr.Chaiyo Professor of Business Psychology Chulalongkorn University

Hobbies : golf, swimming and reading
-โปรแกรมบริหารและจัดการร้านเน็ตและเกมส์ ครบวงจร

2POTO GROUPG+