:: ข่าวเด่น ต่างประเทศ - 2poto.com ::
JV color JV color JV color
Monday, 27 April 2015

 

Friends

Photos

Videos

Events

Groups

คิดแบบไหน

คิดแบบ ET

 

ข่าวเด่น ต่างประเทศ

แบ่งปันให้เพื่อน
แบ่งปัน

Group Options

ข่าวเด่น ต่างประเทศ
Category:
Created:
Saturday, 09 July 2011
Group Admins:

ข่าวเด่น ต่างประเทศ

There are no announcements yet.
การประกันสุขภาพ นายโอบามากำลังผลักดันร่างกฎหมายดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมไปถึงประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ผู้ว่างงานที่เจ็บป่วยจะได้รับการดูแลด้านนี้เฉพาะในบางเรื่อง นายรอมนีย์เสนอให้นำนโยบายหลักประกันสุขภาพในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่เขาเคยเป็นผู้ว่าการรัฐมาใช้กับรัฐอื่นๆ นอกจากนี้จะเพิ่มการเก็บภาษีบุคคลบางกลุ่มเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปใช้เป็นเงินออมสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล รู้จักสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา (United States of America) ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ บนพื้นที่กว่า 9.1 ล้านตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 50 รัฐ เมืองหลวง คือ วอชิงตัน ดี.ซี. มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 301,747,000 คน(ข้อมูลปี 2551) ปกครองแบบสหพันธรัฐ ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยอำนาจฝ่ายบริหาร ที่มีประธานาธิบดี เป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้รับเลือกจากการเลือกตั้งทั่วไป ร่วมกับรองประธานาธิบดีทุก 4 ปี ในวันอังคารแรกหลังวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายน และประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกตั้งผ่านคณะผู้เลือกตั้ง จำนวน 538 คน ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย สมัยละ 4 ปี หลังได้รับการเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ยังต้องเป็นผู้ร่างรัฐบัญญัติต่อรัฐสภา และทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ทำสนธิสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนแต่งตั้งผู้พิพากษาเอกอัครราชทูตและตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารตั้งแต่ระดับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีขึ้นไป ย้อนประวัติเลือกผู้นำอเมริกา ลุ้นประธานาธิบดีคนที่ 44 วันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประชาชนชาวอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่มาบริหารประเทศแทนนาย จอร์จ ดับเบิลยู บุช ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 43 ซึ่งจะครบวาระในเดือนมกราคม 2009 นี้ โดยประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งต้องเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้ที่มีสัญชาติอเมริกัน และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้แทนนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) และเป็นประเทศแรกที่เริ่มมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถ โอนถ่ายอำนาจบริหารจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งผ่านการเลือกตั้ง ดังนั้นชาวอเมริกันจะเลือกตั้งประธานาธิบดี ทุก ๆ 4 ปี ส่วนรองประธานาธิบดีจะมีการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ปี ซึ่งการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การเลือกตั้งขั้นต้น และการเลือกตั้งทั่วไป โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดี ทุก 4 ปี จะมีการเลือกตั้งในวันอังคารแรกในเดือนพฤศจิกายน โดยในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน ทั้งนี้ก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไป รัฐต่าง ๆ จะจัดเลือกตั้งขั้นต้น หรือการประชุมคอคัส (Caucus) เพื่อเลือกตัวแทน (Delegates) ที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่อเสนอชื่อตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ตามปกติแล้วการเลือกตั้งขั้นต้นหรือการประชุมคอคัสที่จัดขึ้นตามรัฐต่าง ๆ นี้จะจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ตามด้วยการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม คุณสมบัติของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว 2 สมัย โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1928 (พ.ศ. 2471) ที่ประธานาธิบดีและรองประธานา ธิบดีคนปัจจุบันไม่ลงสมัครเข้าแข่งขัน เนื่องจากบุช ดำรงตำแหน่งมาครบ 2 วาระแล้ว และรองประธานาธิบดีดิก ชีนีย์ ก็แสดงจุดยืนว่าจะไม่ลงสมัคร นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ และยังต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยกำเนิดมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ในปัจจุบันพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต ซึ่งถือเป็นทายาทของพรรคการเมืองเก่า ๆ ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 คือพรรคที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกระบวนการทางการเมือง โดยพรรคใหญ่ 2 พรรคนี้มักจะครองตำแหน่งประธานาธิบดี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 (พ.ศ. 2395) เรื่อยมา และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรค 2 พรรคนี้ก็ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรวมกันเกือบร้อยละ 90 โดย จะมีน้อยครั้งมากที่ผู้ว่าการรัฐทั้ง 50 รัฐไม่ได้มาจากพรรครีพับลิกันหรือ พรรคเดโมแครต รูปแบบของการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา แตกต่างจากประเทศไทยตรงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยแบ่งเป็นสาธารณรัฐทั้งหมด 50 มลรัฐ ซึ่งระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา แม้ประชาชนจะเป็นผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกประธานาธิบดี หรือที่เรียกกันว่า Popular Vote แต่คะแนนเสียงที่เป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะ คือ คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral Vote) นอกจากนี้ยังมีความสลับซับซ้อนของกระบวนการเลือกตั้งอีกด้วย ขณะเดียวกันคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐ ก็มีไม่เท่ากัน โดยผู้ที่ได้คะแนนเสียงดีกว่าในรัฐใหญ่ ๆ ก็มีโอกาสคว้าชัยชนะและหากพรรคใดสามารถครองเสียงคณะผู้เลือกตั้งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมด ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคนั้นก็จะได้รับเลือกเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนต่อไป โดยครั้งสุดท้ายที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งแพ้คะแนนป๊อปปูลาร์ โหวต แต่กลับเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเพราะได้ คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งมากกว่า เกิดขึ้นในปี 2000 (พ.ศ. 2543) เมื่อ อัล กอร์ จากพรรคเดโมแครต ต้องพ่ายแพ้ให้กับ จอร์จ ดับเบิลยู บุช จากพรรครีพับลิกัน แม้จะได้ชัยชนะในส่วนป๊อบปูลาร์โหวตก็ตาม ลักษณะทั่วไปของการลงคะแนนเสียงในสหรัฐอเมริกา จะมีอุปกรณ์ลงคะแนนที่หลากหลาย และเปลี่ยนลักษณะของเทคโนโลยีตลอดเวลา ปัจจุบันมีการลงคะแนนเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พรรคเดโมแครต ในรัฐแอริโซนาจัดทำขึ้น ที่เว็บไซต์ Election.com ซึ่งช่วยให้การลงคะแนนเสียงง่ายขึ้นเพียงผู้มีสิทธิออกเสียงเช็กรายชื่อตรวจสอบหมายเลขรหัสส่วนตัวและกรอกรหัสพร้อมหมายเลข 4 ตัวท้ายของบัตรประชาชนในแบบฟอร์มการเลือกตั้งก็สามารถเลือกตั้งได้แล้ว ในปัจจุบันมีผู้สนใจเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนการนับคะแนนจะทำในวันเลือกตั้ง แต่จะไม่มีการนับคะแนนการ เลือกตั้งล่วงหน้าจนกว่าจะมีการทำตารางผลการลงคะแนนหลังปิดหีบในวันเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาก่อนว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดมีคะแนนนำหรือตามหลังอยู่ เพราะข้อมูลเสียงล่วงหน้าจะมีผลต่อการเลือกตั้งในภายหลัง วันนี้จะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์วันหนึ่ง ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นวันที่ประชาชนชาวอเมริกัน ต่างเฝ้าจับตา แต่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็แอบลุ้นเช่นกันว่า ระหว่าง บารัค โอบามา ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต หรือ นายจอห์น แมคเคน ตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน ใครจะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีคนที่ 44 ซึ่งถ้าผลการแข่งขัน โอบามา ชนะก็จะได้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ประธานาธิบดีที่ชนะการเลือกตั้งนั้นจะขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม 2009 (พ.ศ. 2552) ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป ย้อนรอยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี (President) คือ ตำแหน่งประมุขหรือผู้นำของประเทศที่ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งประธานาธิบดีจะได้รับตำแหน่งจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย สำหรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 1-44 ได้แก่ 1. George Washington 2. John Adams 3. Thomas Jefferson 4. James Madison 5. James Monroe 6. John Quincy Adams 7. Andrew Jackson 8. Martin Van Buren 9. William Henry Harrison 10. John Tyler 11. James K. Polk 12. Zachary Taylor 13. Millard Fillmore 14. Franklin Pierce 15. James Buchanan 16. Abraham Lincoln 17. Andrew Johnson 18. Ulysses S. Grant 19. Rutherford B. Hayes 20. James A. Garfield 21. Chester A. Arthur 22. Grover Cleveland 23. Benjamin Harrison 24. Grover Cleveland 25. William McKinley 26. Theodore Roosevelt 27. William Howard Taft 28. Woodrow Wilson 29. Warren G. Harding 30. Calvin Coolidge 31. Herbert Hoover 32. Franklin D. Roosevelt 33. Harry S. Truman 34. Dwight D. Eisenhower 35. John F. Kennedy 36. Lyndon B. Johnson 37. Richard Nixon 38. Gerald Ford 39. Jimmy Carter J 40. Ronald Reagan J 41. George H. W. Bush 42. Bill Clinton 43. George W. Bush J 44. Barack Obama ทำความรู้จักวิธีการลงคะแนนแบบอเมริกัน วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานั้นมีอยู่หลากหลายวิธี ต่างจากบ้านเราที่ใช้วิธีกาบัตรเลือกตั้งแล้วหย่อนลงหีบที่ล็อกกุญแจเอาไว้แน่นหนาก่อนจะนำไปเปิดนับท่ามกลางสักขีพยานกันอีกที ต่อไปนี้คือวิธีการลงคะแนนที่มีใช้กันอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา กาบัตรเลือกตั้งกระดาษ หนึ่งในการเลือกตั้งแบบดั้งเดิมที่ยังคงใช้อยู่ แต่ปัจจุบันคูหาเลือกตั้งจำนวนมากเลิกใช้ไปแล้ว ซึ่งวิธีการเลือกก็เหมือนในบ้านเรา เครื่องเลือกตั้งแบบคันโยก เป็นการเลือกตั้งแบบแปลก ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นในกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบัน เครื่องเลือกตั้งแบบนี้เหลืออยู่เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้น โดยหลังจากเข้าคูหาแล้ว ผู้ไปใช้สิทธิ์จะต้องโยกเครื่องเลือกตั้งที่มีลักษณะคล้ายตู้หยอดเหรียญ ผู้สมัครแต่ละคนจะมีคันโยกประจำตัว เมื่อโยกเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังเครื่องก็จะคอยนับคะแนนว่าผู้ใช้สิทธิ์คนนั้นโหวตให้ใคร บัตรลงคะแนนแบบเจาะรู วิธีนี้ ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีความสามารถด้านกลไกเล็กน้อย คือ ต้องใช้เครื่องเจาะรูให้ตรงกับชื่อผู้สมัครที่พวกเขาจะเลือกบนบัตรเลือกตั้ง แล้วเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นปัญหาในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่อัล กอร์ พ่ายบุชไปไม่กี่คะแนนมาแล้ว เพราะมีบัตรจำนวนมากที่มีการเจาะรูหลายครั้งเพราะเจาะพลาด บ้างก็เจาะไม่ตรงจนทำให้เครื่องอ่านผลคะแนนได้ลำบาก เลยทำให้วิธีการนี้เลยเสื่อมความนิยมไปมาก ระบบหน้าจอสัมผัส วิธีการไฮเทคแบบเดียวกับเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารที่มีใช้กันทั่วสหรัฐอเมริกา วิธีการนี้ถูกใช้แพร่หลายหลังเกิดปัญหากับบัตรเจาะรูเมื่อ พ.ศ. 2543 แต่ตอนนี้หลายรัฐเลิกใช้ไปแล้วเพราะไม่ไว้ใจเรื่องความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ หลังมีผู้ใช้สิทธิ์รายงานว่าบางครั้งเครื่องขึ้นคะแนนให้ผิดคน เครื่องสแกนใยแก้ว เพราะไม่ไว้ใจระบบสัมผัส หลายแห่งเลยเปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกนใยแก้วแทน เพราะผู้ใช้สิทธิ์จะต้องลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งที่เป็นกระดาษ แล้วนำมาป้อนเข้าเครื่องสแกนที่จะเก็บบัตรเลือกตั้งไว้อย่างปลอดภัยในตู้ที่มีการล็อกแน่นหนา หากผู้ใช้สิทธิ์กรอกบัตรไม่ถูกต้อง เครื่องก็จะแจ้งให้กรอกใหม่ให้ถูกต้องด้วย แถมบัตรนี้ยังเก็บไว้ใช้ในยามที่ต้องมีการนับคะแนนใหม่ได้ด้วย
Last replied by SuperGunz on Wednesday, 07 November 2012
ทูตสหรัฐ ประจำลิเบีย"เสียชีวิต หลังกลุ่มติดอาวุธบุกเผาสถานกงสุล ไม่พอใจหนังหมิ่นศาสนา http://www.youtube.com/watch?v=xBxpOqYJJPE&feature=player_embedded
Last replied by dekcyber on Wednesday, 12 September 2012
 

กิ๊กดู๋ สงครามเพลง 21 เมษายน 2558 พบกับ สงครามเพลง ลพบุรี ปะทะ นครศรีธรรมราช

Posted by 2poto.com on 9 เมษายน 2015
 

#เป็นต่อ เป็นต่อ 16 เมษายน 2558 ตอน 29 เป็นต่อ NEW SEASON EP.29

Posted by 2poto.com on 11 เมษายน 2015
 

#คนอวดผี 15 เมษายน 2558 หัวใจแม่แตกสลาย ลูกน้อย2ขวบ ถูกทุบตีเสียชีวิต พี่เลี้ยงโหดทุบตีเด็ก2ขวบเสียชีวิต/เส้นทางมรณะที่6 ช่องเขาห้าร้อยศพ จ.สระแก้ว/ช่องเขาห้าร้อยศพ จ.สระแก้ว

Posted by 2poto.com on 15 เมษายน 2015
 

ตีสิบ 21 เมษายน 2558 ธนาคารความลับ เพื่อนผู้เยียวยาจิตใจ กับ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ ( ดร.ลูกโป่ง )

Posted by 2poto.com on 11 เมษายน 2015